Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Oak Pharma BV met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 11, (0655.792.749) (hierna “Oak Pharma”) biedt de hierna volgende websites aan:

Naar deze websites wordt elk afzonderlijk verwezen als de “Website”.

 

Het professionele platform professional.oakpharma.eu (hierna “Platform”) is gekoppeld aan www.oakpharma.eu en maakt er integraal deel van uit; de toegang tot dit Platform is voorbehouden voor gebruikers geregistreerd conform de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de Privacyverklaring), geven u informatie over Oak Pharma en over de manier en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van de Website en het Platform en eventuele subdomeinen hiervan.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden grondig alvorens de Website en/of het Platform te gebruiken. Door de Website te gebruiken en/of door een account aan te maken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze Website en/of het Platform verder niet te gebruiken.

 

2. Doel en inhoud

De Website wordt voor niet-commerciële en louter informatieve doeleinden aangeboden. Het Platform heeft als doel om aan professionals in de gezondheidszorg (zoals maar niet beperkt tot: dokters, apothekers, osteopaten, kinesisten) productinformatie over voedingssupplementen en cosmetica  ter beschikking te stellen en exclusieve toegang te verlenen tot onderzoeksresultaten over bijvoorbeeld gebruikte ingrediënten. 

Oak Pharma heeft de inhoud van de Website en het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld en doet al het mogelijke om de inhoud op de Website en Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, kan Oak Pharma niet garanderen dat de ter beschikking gestelde (product)informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de Website en/of het Platform verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Oak Pharma de nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, kunt u dit aan Oak Pharma meedelen via e-mail naar info@oakpharma.be.

 

3. Gebruik van de Website en het Platform  

Gebruikers erkennen de (product)pagina’s op het Platform enkel te raadplegen in de hoedanigheid van beroepsdeskundige in de gezondheidszorg.

Ieder gebruik van de Website en/of het Platform gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Oak Pharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) de Website en het Platform.

Indien de Website en/of het Platform  (product)informatie bevat die gedownload kan worden, dan gebeurt zulke download steeds op eigen risico. Oak Pharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de gebruiker van de Website en/of het Platform.

De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en het Platform, alsook op andere gebruikers van de Website en het Platform. Zo is het verboden om de Website en het Platform te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan (andere gebruikers van) de Website en het Platform kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms of trojans.

 

4. Account

Het consulteren van de (product)informatie die wordt aangeboden op het Platform is voorbehouden voor gebruikers die op het Platform een account aamaken.

De gebruiker garandeert dat de gegevens die hij doorgeeft aan Oak Pharma voor het aanmaken van een account correct en volledig zijn.

Wanneer Oak Pharma vermoedt dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of enige andere verplichting die voortvloeit uit de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, kan Oak Pharma de gebruikers de toegang tot en het gebruik van het Platform ontzeggen en het account tijdelijk of definitief afsluiten. Deze wijziging van status wordt naar u gecommuniceerd via e-mail. De gebruiker kan ook ten allen tijde zelf zijn/haar account beëindigen. 

Elke gebruiker erkent en aanvaardt verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen die met zijn/haar respectievelijke gebruikersaccount worden gesteld op het Platform.

 

5. Productinformatie

De Website en het Platform bieden geen medisch advies of advies over het specifieke gebruik van de producten vermeld op de Website en het Platform. In de hoedanigheid van professionele gebruiker van het Platform is de gebruiker verantwoordelijk voor het toepassen van de productinformatie die hij/zij consulteert via het Platform of voor het voorschrijven van producten opgenomen op het Platform.

De manier waarop producten op de Website en het Platform worden opgenomen is niet bedoeld om ze ter verkoop aan te bieden maar heeft tot doel een overzicht van het productassortiment van Oak Pharma te zijn.

De Website en het Platform zijn bedoeld overal ter wereld beschikbaar te zijn. De informatie op de Website en het Platformbevat mogelijk directe of indirecte verwijzingen naar producten die misschien niet in alle landen beschikbaar zijn. Er kan dus geen sprake zijn van enige garantie dat alle informatie die door Oak Pharma op de Website en het Platform geplaatst wordt correct en overal ter wereld van toepassing is. In het bijzonder kan niet worden gegarandeerd dat producten overal ter wereld met hetzelfde uiterlijk, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

 

6. Links naar externe webpagina’s

Het is mogelijk dat de Website en het Platform links bevatten naar externe webpagina’s van derden. De links worden louter informatief of voor het gebruiksgemak van de professionele gebruiker aangeboden. De aanwezigheid van een dergelijke verwijzing impliceert in geen geval dat Oak Pharma akkoord gaat met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

Oak Pharma heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites en/of pagina’s en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch kan Oak Pharma hier enige waarborg voor bieden. Gebruikers die dergelijke websites bezoeken, doen dat op eigen risico. Oak Pharma aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de Website, het Platform en de daar aangeboden (product)informatie beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele rechten komen toe aan Oak Pharma en derde partijen (licentiegevers of aanbieders van de producten). Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website en het Platform of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Oak Pharma.

 

8. Aansprakelijkheid

De (product)informatie op de Website en het Platform wordt aangeboden “as is”, zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot (impliciete) garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Oak Pharma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot, gebruik van of browsen op de Website en/of het Platform of het downloaden van informatie, gegevens, tekst of afbeeldingen van de Website en het Platform of beslissingen gemaakt door de gebruiker op basis van de (product)informatie die op de Website en het Platformwordt weergegeven.

Oak Pharma geeft geen enkele garanties voor de goede werking van de Website en het Platform en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website en het Platform.

 

9. Privacy

Persoonsgegevens die u tijdens de registratie op het Platform  aan Oak Pharma doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt. Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de gebruiker. Bovendien wordt op de Website en het Platform gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

 

10. Niet-geldigheid

Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

 

11. Wijzigingen

Oak Pharma behoudt zich het recht voor om,  zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen of correcties aan te brengen aan de Website en/of het Platform, en/of de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe informatie op de Website en het Platform wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.   

 

13. Contact

In geval van vragen of klachten over de Website en/of het Platform, kan de gebruiker contact opnemen met Oak Pharma via:

Siemenslaan 11, 8020 Oostkamp
info@oakpharma.be
+32 50 68 13 90